Thảo luận

Liên danh trong đấu thầu xây dựng là gi?

Có một số câu hỏi đặt ra như thế này. Liên danh là gì? Nhà thầu liên danh có tỉ lệ % khối lượng công việc nhỏ hơn thì có thể đứng đầu liên danh? Năng lực kinh nghiệm hợp đồng tương tự không đạt vậy có thể liên danh...Thi công xây dựng

Thi công xây dựng


Sự phát triển của thiết kế xây dựng

Lịch sử kiến trúc nghiên cứu sự phát triển và lịch sử của nền kiến trúc thế giới thông qua việc nghiên cứu các ảnh hưởng ở các góc độ khác nhau như nghệ thuật, văn hoá, chính trị kinh tế và kĩ thuật. Nhìn chung, nhiệm...