Đấu thầu

Liên danh trong đấu thầu xây dựng là gi?

Có một số câu hỏi đặt ra như thế này. Liên danh là gì? Nhà thầu liên danh có tỉ lệ % khối lượng công việc nhỏ hơn thì có thể đứng đầu liên danh? Năng lực kinh nghiệm hợp đồng tương tự không đạt vậy có thể liên danh...