Giới thiệu


Năng lực công ty

  + Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng : Hạng 2 + Giám sát thi công công trình dân dụng : Hạng 2


Lịch sử phát trển

Lịch sử kiến trúc nghiên cứu sự phát triển và lịch sử của nền kiến trúc thế giới thông qua việc nghiên cứu các ảnh hưởng ở các góc độ khác nhau như nghệ thuật, văn hoá, chính trị kinh tế và kĩ thuật. Nhìn chung, nhiệm...